Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu PR ze dne 30.10.2017

 Informace z  pastorační rady 30. října 2017

 

1) Úvod

· Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

· Seznámení se s novými směrnicemi pro službu pastoračních rad farností v plzeňské diecézi a vypíchnutí důležitých bodů

 

2) Jmenování

· Jmenování člena pastorační rady farnosti (PRF) s přesahem do ekonomické rady farnosti (ERF) – Vojtěch Kružliak

· Jmenování sekretáře PRF – Petr Albrecht

 

3) Projednávání akcí v církevním roce 2018 (2017)

· ADVENTNÍ TRHY – název „Adventní setkávání“ (koordinátor Blanka Magliová)

· Stavění vánočních stromů, betléma a úklid kostela proběhne v úterý 12. prosince 2017

· TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – obstarává Bára Volfová a skauti

· FARNÍ ZABÍJAČKA (koordinátorka Petra Pospíšilová) – rozpočet cca 15 tisíc Kč, termín 27. ledna 2018?; způsob financování?

-> účelová sbírka při nedělní mši

· FARNÍ MASOPUST (koordinátor dětská část – Petra Pospíšilová, část pro dospělé – koo zatím není); rozpočet na dětskou část 1 500,- Kč, na dospělou část připraví Petr Albrecht; „veselý hrnec“ – ano/ne?, kdo?, jaký bude program?, stanovit věkové a časové omezení pro mladší členy farnosti

· „Adventní seminář“ 25. listopadu 2017  ; duchovní obnovy konat 2x do roka?, koho pozvat a jaká zvolit témata, jaký den (dny) v týdnu; organizace i nadále spolu s křesťanskou akademií?; propagace, větší zviditelnění

· VELIKONOČNÍ PETANQUE – dělat/nedělat, termín?

· NOC KOSTELŮ (organizace Petr Albrecht) – 25. května 2018; rozpočet 4 - 5 tisíc Kč;

· FARNÍ DEN – organizovat či ne?, kdy?, rozpočet?

· PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 27. 7. – 3. 8. 2018, rozpočet?

· FARNÍ VÝLET – cíl cesty, program, rozpočet cca 20 tisíc Kč, nezapomínejme na starší členy farnosti, o děti je postaráno - akcí je pro ně dost

· MISIJNÍ VYRÁBĚNÍ – organizace Marie Gernerová, rozpočet?, způsob propagace

· DĚTSKÉ VÍKENDOVÉ AKCE – organizace manželé Pospíšilovi, rozpočet není potřeba

· MIKULÁŠSKÁ (koordinátor Blanka Magliová) – 3. prosince 2017,

· ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

 

4) Celoroční akce a potřeby

· KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA – kdo se ujme hlavní organizace, případní pomocníci

· KATECHEZE – jaká témata, kdy začít

 

5) Mimořádné činnosti

· KOUPĚ POZEMKU – koupit či ne, jaký pozemek

 

6) Další návrhy a upozornění

· Setkání akolytů

· Alfa kurzy

· Opětovné pozvání farníků na kávu po nedělní mši

· Opravy lavic v kostele – instalace sítí k topení, aby dolů nepropadávaly věci; termín: pátky během výuky náboženství, vítán každý muž s akušroubovákem

zápis z PR ze dne 8.10.2017

Zápis z pastorační rady  -  08.10.2017

Přítomni: Vl. Müller, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová, J.Rezek, P.Albrecht

1.Výlet do Kralovic a Mariánské Týnice se koná 28.10.2017. Autobus je objednán, účastnický poplatek 100,- Kč dospělý a 50,- Kč dítě do 15ti let. Prohlídka kostela zajištěna místním farářem, oběd předběžně dojednán v restauraci hotelu Prusík, organizace celého výletu Mirka Doubková. 

2.Volby do nové pastorační rady se konají 15.10.2017, navrženo 12 kandidátů, hlasovací lístky budou předány u vchodu do kostela před začátkem mše, zajistí David Pospíšil. Farníci mohou vybrat 4 kandidáty, další dva bude nominovat p. farář osobně a sedmým členem PR je on sám. Po skončení mše sčítací komise ve složení Pospíšil, Volfová, Kočí sečte hlasy. Další neděli budou vyhlášeny výsledky. Všichni kandidáti by se v neděli měli představit osobně. Ekonomická rada zůstává ve složení M.Rezková, Vl. Kočí, V. Záhořík + nově L. Kurzawová.

3.2.11.2017 po mši sv. bude dušičková meditační půlhodinka se Scholou a se zpěvy z Taize. Začátek v 18.45, délka cca 30 minut.

4.Mše pro děti se konají 12.11. a 10.12.2017. Odpolední Mikulášská bude 3.12.2017.

5.10. – 11.11.2017 proběhne u Pospíšilů víkend s dětmi. Detaily budou ještě upřesněny.

6.3.2.2018 se bude konat opět masopustní veselí v Rosnici, za účasti pana biskupa. 

7.Další PR bude již s novými členy – datum bude upřesněno.

 

Zapsala:  B.Volfová, 08.10.2017                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

 

zápis z PR ze dne 25.9.2017

Zápis z pastorační rady - 25.09.2017

Přítomni: Vl. Müller, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek, P.Albrecht

1. Vizitace pana biskupa byla završena minulou neděli – na PR byl přečten dopis pana biskupa, ve kterém vyjadřuje radost z naší farnosti. Dopis je vyvěšen na web stránkách farnosti.

2. Bude se volit nová pastorační rada, která bude působit od 1.11.2017. Jejím cílem, mimo jiné, je stanovit si, kam má farnost směřovat a v čem spatřuje svou budoucnost. Členů bude opět sedm. Případní zájemci se mohou sami zapsat na připravený seznam, ostatní mohou doporučit své kandidáty, samotné volby proběhnou 15.10.2017.

3. Plánuje se autobusový výlet v měsíci říjnu – letos do Mariánské Týnice a do Kralovic. Termín bude upřesněn, předběžná cena je 100,- Kč.

4. 10. – 11.11.2017 proběhne u Pospíšilů víkend s dětmi. Detaily budou ještě upřesněny.

5. 3.2.2018 se bude konat opět masopustní veselí v Rosnici, za účasti pana biskupa.

6. Další PR bude 08.10.2017 od 18.00 hodin. Zápis z této PR přednese pan farář osobně.

Zapsala: B.Volfová, 25.09.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

informace o průběhu PR ze dne 26.3.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, J.Rezek, B.Volfová

1.    Kostelní WC je vybudováno a v provozu. Jeho výstavba byla zaplacena částečně ze sponzorského daru a z větší části ze svépomocného fondu BIP pod dozorem stavebního technika.

2.    O velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.  Na mytí nohou na Zelený čtvrtek zajistí ženy Mirka Doubková a muže Jan Rezek. Na Velký pátek budou zpívané pašije – zpívat bude naše Schola. Oheň před kostelem na Bílou sobotu si vezme na starost Vladimír Zámečník.

3.    9.06.2017 proběhne Noc kostelů, děti budou posléze v kostele přespávat, následně 10.6.2017 se bude konat tradiční Farní den pro děti a dospělé pod vedením Blanky Magliové (+ Lucie Přechové a Karolíny Kružliakové). Výlet vláčky od SOOSu se odkládá z technických důvodů na podzim.

4.    Členové PR dostali nově platné  stanovy pro farní ekonomické rady plzeňské diecéze. Navrhnou farářovi kandidáty na členy nové ekonomické farní rady.

5.    Stávající ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6.    Další PR bude 1.5.2017 od 18.00 hodin.


zápis z PR ze dne 27.2.2017

Zápis z pastorační rady - 27.02.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek

1. Biskupská mše: velká účast věřících, kladně hodnocena následná otevření debata s p.biskupem i pohoštění návštěvníků. Bude se opakovat za rok – napříště se bude konat v Rybářích.

2. V příloze seznam akcí naší farnosti během církevního roku s detaily. Nejbližší akce bude duchovní obnova s Václavem Umlaufem 11.3.2017, následují velikonoční svátky. Akcí je poměrně dost, je třeba do jejich přípravy a organizace zapojit i ostatní farníky mimo pastorační radu a nespoléhat jen na některé jednotlivce.

3. O Velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.

4. Kostelní WC, první etapa dokončena. Druhá etapa, napojení na kanalizaci a vodovodní řád, ve fázi řešení. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.

5. Ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6. Další PR bude 26.3.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala: B.Volfová, 27.02.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

Akce během církevního roku:
    Adventní trhy
    Stavění vánočních stromů a úklid kostela
    Povánoční klid
    Tříkrálová sbírka
    Alianční týden modliteb    Farní zabijačka
    Farní masopust – děti, dospělí
    Biskupská mše
    Duchovní obnova 2x – jaro a podzim
    Nejen květinová výzdoba – Velikonoce (např. výroba paškálků)
    17.4.2017 Velikonoční petanque
    7.5.2017 Biřmování a následně hostina u Pospíšilů
    9.6.2017 Noc kostelů
    Farní den - zrušeno
    17.6.2017 Výlet s dětmi – vláčky
    Příměstský tábor  -
    Farní výlet – členové PR vymyslí cíl a program, termín koncem září
    Misijní vyrábění
    Dětské víkendovky  (2x-3x) – v režii manželů Pospíšilů
Celoročně:
    Pastorační rada
    Ekonomická rada farnosti
    Výuka náboženství
    Dětské mše
    Katecheze
    Webové stránky farnosti
    Schola
    „Patronát“ farnosti a pomoc KA (knihovna)
    Spolupráce se skauty
    Měsíční úklid kostela
    Dětské nedělní vyrábění
    Nedělní zvonění

Mimořádná akce:
    Vykopání a uložení cca 50 m odpadu WC a vody do nezámrzové hloubky

Celkem 33 akcí (na měsíc v průměru připadá 2,75 akce)


informace o průběhu PR ze dne 2.1.2017

Zápis z pastorační rady  -  02.01.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, J.Rezek, Vl. Kočí, B.Volfová
Omluvena: M. Doubková

1.    Roráty: konaly se o adventu dvakrát, účast poměrně hojná, na příště je třeba zmenšit elektrické osvětlení
2.    Hodnocení vánoc: výborné, vše proběhlo hladce. Zveme všechny na úklid, který se bude konat v úterý 10.1.2017 od 16.00 hodin
3.    Kostelní WC, projekt je stále ve fázi přípravy. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.
4.    Letní tábor pro děti proběhne 5. - 11.8. 2017 opět u Pospíšilů na zahradě.
5.    Řešilo se oblečení pro ministranty, chybí většinou alby pro cca 10ti leté. Bylo by Fajn, kdyby rodiče ministrantů zajistili vyprání ministr. oblečení.
6.    4.2.2017 proběhne u Pospíšilů na zahradě farní zabijačka. Všichni jsou srdečně zváni, vstupné bude dobrovolné. Kdo se nezúčastní, bude mít možnost ochutnat výrobky další den po mši na faře. Začátek je v 08.00, potřebovali bychom ještě jeden brutar – má někdo?
7.    11.2.2017 proběhne opět masopustní veselí v Rosnici. Odpoledne pro děti ve stylu olympijských her, večer pro dospělé ve stylu spartakiády.  Dětské odpoledne je doporučeno dětem max. do 10 let, na večerní akci mají naopak povolen přístup naše starší děti. V rámci večerní akce proběhne soutěž o nejlepší masný výrobek (sekaná, tlačenka, sulc apod.) – účastníky soutěže prosíme o donesení 15ks vzorků velikosti jednohubek do začátku akce, tj. do 19.00 hodin. Součástí večera bude opět bohatý program.
8.    Další PR bude 27.2.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala:  B.Volfová, 02.01.2017                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář


Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.