Zprávy z pastorační rady

zápis z PR ze dne 25.9.2017

Zápis z pastorační rady - 25.09.2017

Přítomni: Vl. Müller, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek, P.Albrecht

1. Vizitace pana biskupa byla završena minulou neděli – na PR byl přečten dopis pana biskupa, ve kterém vyjadřuje radost z naší farnosti. Dopis je vyvěšen na web stránkách farnosti.

2. Bude se volit nová pastorační rada, která bude působit od 1.11.2017. Jejím cílem, mimo jiné, je stanovit si, kam má farnost směřovat a v čem spatřuje svou budoucnost. Členů bude opět sedm. Případní zájemci se mohou sami zapsat na připravený seznam, ostatní mohou doporučit své kandidáty, samotné volby proběhnou 15.10.2017.

3. Plánuje se autobusový výlet v měsíci říjnu – letos do Mariánské Týnice a do Kralovic. Termín bude upřesněn, předběžná cena je 100,- Kč.

4. 10. – 11.11.2017 proběhne u Pospíšilů víkend s dětmi. Detaily budou ještě upřesněny.

5. 3.2.2018 se bude konat opět masopustní veselí v Rosnici, za účasti pana biskupa.

6. Další PR bude 08.10.2017 od 18.00 hodin. Zápis z této PR přednese pan farář osobně.

Zapsala: B.Volfová, 25.09.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

informace o průběhu PR ze dne 26.3.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, J.Rezek, B.Volfová

1.    Kostelní WC je vybudováno a v provozu. Jeho výstavba byla zaplacena částečně ze sponzorského daru a z větší části ze svépomocného fondu BIP pod dozorem stavebního technika.

2.    O velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.  Na mytí nohou na Zelený čtvrtek zajistí ženy Mirka Doubková a muže Jan Rezek. Na Velký pátek budou zpívané pašije – zpívat bude naše Schola. Oheň před kostelem na Bílou sobotu si vezme na starost Vladimír Zámečník.

3.    9.06.2017 proběhne Noc kostelů, děti budou posléze v kostele přespávat, následně 10.6.2017 se bude konat tradiční Farní den pro děti a dospělé pod vedením Blanky Magliové (+ Lucie Přechové a Karolíny Kružliakové). Výlet vláčky od SOOSu se odkládá z technických důvodů na podzim.

4.    Členové PR dostali nově platné  stanovy pro farní ekonomické rady plzeňské diecéze. Navrhnou farářovi kandidáty na členy nové ekonomické farní rady.

5.    Stávající ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6.    Další PR bude 1.5.2017 od 18.00 hodin.


zápis z PR ze dne 27.2.2017

Zápis z pastorační rady - 27.02.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek

1. Biskupská mše: velká účast věřících, kladně hodnocena následná otevření debata s p.biskupem i pohoštění návštěvníků. Bude se opakovat za rok – napříště se bude konat v Rybářích.

2. V příloze seznam akcí naší farnosti během církevního roku s detaily. Nejbližší akce bude duchovní obnova s Václavem Umlaufem 11.3.2017, následují velikonoční svátky. Akcí je poměrně dost, je třeba do jejich přípravy a organizace zapojit i ostatní farníky mimo pastorační radu a nespoléhat jen na některé jednotlivce.

3. O Velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.

4. Kostelní WC, první etapa dokončena. Druhá etapa, napojení na kanalizaci a vodovodní řád, ve fázi řešení. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.

5. Ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6. Další PR bude 26.3.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala: B.Volfová, 27.02.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

Akce během církevního roku:
    Adventní trhy
    Stavění vánočních stromů a úklid kostela
    Povánoční klid
    Tříkrálová sbírka
    Alianční týden modliteb    Farní zabijačka
    Farní masopust – děti, dospělí
    Biskupská mše
    Duchovní obnova 2x – jaro a podzim
    Nejen květinová výzdoba – Velikonoce (např. výroba paškálků)
    17.4.2017 Velikonoční petanque
    7.5.2017 Biřmování a následně hostina u Pospíšilů
    9.6.2017 Noc kostelů
    Farní den - zrušeno
    17.6.2017 Výlet s dětmi – vláčky
    Příměstský tábor  -
    Farní výlet – členové PR vymyslí cíl a program, termín koncem září
    Misijní vyrábění
    Dětské víkendovky  (2x-3x) – v režii manželů Pospíšilů
Celoročně:
    Pastorační rada
    Ekonomická rada farnosti
    Výuka náboženství
    Dětské mše
    Katecheze
    Webové stránky farnosti
    Schola
    „Patronát“ farnosti a pomoc KA (knihovna)
    Spolupráce se skauty
    Měsíční úklid kostela
    Dětské nedělní vyrábění
    Nedělní zvonění

Mimořádná akce:
    Vykopání a uložení cca 50 m odpadu WC a vody do nezámrzové hloubky

Celkem 33 akcí (na měsíc v průměru připadá 2,75 akce)


informace o průběhu PR ze dne 2.1.2017

Zápis z pastorační rady  -  02.01.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, J.Rezek, Vl. Kočí, B.Volfová
Omluvena: M. Doubková

1.    Roráty: konaly se o adventu dvakrát, účast poměrně hojná, na příště je třeba zmenšit elektrické osvětlení
2.    Hodnocení vánoc: výborné, vše proběhlo hladce. Zveme všechny na úklid, který se bude konat v úterý 10.1.2017 od 16.00 hodin
3.    Kostelní WC, projekt je stále ve fázi přípravy. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.
4.    Letní tábor pro děti proběhne 5. - 11.8. 2017 opět u Pospíšilů na zahradě.
5.    Řešilo se oblečení pro ministranty, chybí většinou alby pro cca 10ti leté. Bylo by Fajn, kdyby rodiče ministrantů zajistili vyprání ministr. oblečení.
6.    4.2.2017 proběhne u Pospíšilů na zahradě farní zabijačka. Všichni jsou srdečně zváni, vstupné bude dobrovolné. Kdo se nezúčastní, bude mít možnost ochutnat výrobky další den po mši na faře. Začátek je v 08.00, potřebovali bychom ještě jeden brutar – má někdo?
7.    11.2.2017 proběhne opět masopustní veselí v Rosnici. Odpoledne pro děti ve stylu olympijských her, večer pro dospělé ve stylu spartakiády.  Dětské odpoledne je doporučeno dětem max. do 10 let, na večerní akci mají naopak povolen přístup naše starší děti. V rámci večerní akce proběhne soutěž o nejlepší masný výrobek (sekaná, tlačenka, sulc apod.) – účastníky soutěže prosíme o donesení 15ks vzorků velikosti jednohubek do začátku akce, tj. do 19.00 hodin. Součástí večera bude opět bohatý program.
8.    Další PR bude 27.2.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala:  B.Volfová, 02.01.2017                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář


informace o průběhu PR ze dne 6.11.2016

informace o prlběhu  pastorační rady ze dne 6.11.2016

Přítomni: Vladimír Müller, Petr Albrecht, David Pospíšil, Jan Rezek, Miroslava Doubková, Barbora Volfová
Omluven: Vladimír Kočí

1)    Hodnocení minulých akcí:
- výlet do Chebu (5.11.) se i přes nepřízeň počasí vydařil, dětem se líbila jízda úzkokolejním vláčkem. Místním dopravcem byla nabídnuta prodloužená tříhodinová projížďka tímto vláčkem – podmínkou je lepší a hlavně teplé počasí. Předběžně je v jednání uspořádat další společný výlet pouze na SOOS s jízdou vláčkem (kapacita vláčku je 48 osob) na konci katechezního roku (červen 2017).
- úklid kostela v říjnu dopadl dobře, děkujeme Tereze Igazové za organizaci. Na listopad je úklidová skupina sestavena, v prosinci je zapotřebí uspořádat velký předvánoční úklid, spojený se zdobením stromů a betlémem. Bude se konat 13.12.2016 – od 16.30 muži postaví stromy a snesou betlém, od 17.00 se přidají ženy na zdobení stromů a úklid.

2)    Informace akcí následných

    St 16.11.    Ekonomická farní rada
    Pá18.11.    19.00 KA přednáška – Günther Ecklbauer
    So19.11.    09.00 Duchovní obnova farnosti - Günther Ecklbauer
    Pá 25.11.    18.00 Adventní koncert (DaD kvintet – veřejná premiéra)
    Ne 27.11.    při 1. adventních trzích zpívá schola
    Út 29.11.    06.30 rorátní mše
    Pá 2.12.    19.00 Cecilka - posezení pro příbuzné i přátelé Starorolské  
                     scholy
    So 03.12.     Horní Blatná – Vánoce skauti (17.00 hod.)
    Po12.12.    Ekumena (Alianční týden modliteb)
    Út 13.12.    06.30 rorátní mše
    So 17.12.     16.00 Adventní koncert  (Silbegrim)
    Út 20.12.    18.00Vánoční koncert Prvního českého gymnázia
    Čt 22.12.    18.00 Vánoční koncert (Orion – skauti)
    Ne 08.01.     09.00 při mši zazní tradičně Rybova mše vánoční

3)    02. - 4.12. proběhne víkend pro děti u Pospíšilů. Začátek je po katechezi, děti budou odevzdáni rodičům po nedělní dětské (!!) mši

4)    04.12.2016 se bude od 16.00 konat opět odpolední setkání s Mikulášem a anděly, program připravuje Majka Gernerová s dětmi, hudební doprovod Petr Albrecht a jeho přátelé, úvodní slovo pan farář. Dětem se budou rozdávat opět perníkoví Mikulášové (zajišťuje Marie Záhoříková), objednáno 100 ks, tentokrát pouze s bílou nezávadnou polevou.
 
5)    Adventní trhy začínají již v neděli 27.11. Je třeba zajistit služby na jednotlivé neděle! Prozatím účast přislíbili:
1. neděle: Mirka Alexandrová, Vlado Zámečník + ???
2. neděle: Vladimír Kočí + ????
2. neděle: odpolední Mikulášská – kdo připraví nápoje???
3. neděle: ????
4. neděle: Barbora Volfová, Blanka Magliová + Marie Záhoříková

Pospíšilovi budou připravovat všechny neděle tradiční párky v rohlíku, ale hledáme další dobrovolníky!!! Na první advent mohou vyrobit adventní věnce nebo svícny na prodej.

6)    Petr Albrecht informoval o setkání akolytů v Plzni za přítomnosti pana biskupa.

7)    Masopustní veselí je tedy předběžně stanoveno na sobotu 11.2.2016, opět v Rosnici U kaštanu. Odpolední dětské veselí se ponese v duchu olympijských her, večerní bude také sportovní – asi na téma spartakiáda. Všechny karlovarské farnosti budou pozvány!!

8)    Pro páteční katecheze dětí mládeže se hledají vhodní katecheti!! Hlásit se mohou u pana faráře nebo u Davida Pospíšila.informace o průběhu PR dne 11.8.2016


1/ Na farní webové stránky je třeba zřídit odkaz na spojené farnosti Rybáře a Máří Magdalena.
2/ Diskuze ohledně návrhu J. Doubkové, zda-li by možné, aby si teenageři z farnosti Stará Role založili Facebook. Probírány přednosti a nevýhody různých variant – samostatný FB profil mládeže, zřízení diskuzní skupiny na FB, Whatś up… Není jasné, co by mělo být obsahem FB a kdo by profil nebo skupiny správcoval. Vše bude ještě prodiskutováno na hodinách náboženství.
3/ Návštěva paní katechetky M. Gernerové:
a/ Probírána organizace hodin náboženství v tomto školním roce, začátek bude posunut ze 16 hodin na 16,30 hodin.
b/ Diskutováno o Misijním jarmarku, v tomto školním roce ho paní katechetka zorganizuje v postním období. David Pospíšil navrhuje, aby byly na Misijním jarmarku vyráběny a prodávány věci, které nejsou jen dekorační, ale i praktické. Domnívá se, že takové výrobky by se lépe prodávaly. Námitky, že s malými dětmi je obtížné vyrábět věci pro praktické využití. P. Müller by měl v kázání farníky vhodně motivovat a vysvětlit smysl Misijního jarmarku.
c/ Letošní rok paní katechetka zase nacvičí s dětmi z náboženství divadlo na Mikulášskou. Mikulášská besídka bude letos v neděli 4.12. od 16 hodin. Jan Rezek zkusí sehnat malé mikrofony, cca 10 kusů, aby byli dětští herci lépe slyšet po celém kostele.
4/ Paní Klára Blašínová z Nové Role se obrátila na farnost, zda by nebyla ochotna být zřizovatelem zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Družiny jsou kapacitně plné, ale především zavírají v 16 hod. Aktivity a dozor pro děti je proto žádoucí do 18 hod., než se rodiče vrátí z práce.
5/ Pravidelný úklid kostela: T. Igazová je ochotna ujmout se sestavování skupinek po cca 5 osobách, které by se pravidelně 1x měsíčně střídaly v úklidu kostela. Je třeba utřít lavice od prachu, umýt podlahy v lavicích, vyluxovat celý kostel, opravit koberce v lavicích, uklidit vestibul a kůr kostela.
6/ Je nutné přemístit věčné světlo na boční oltář Srdce Páně.
7/  Podpoří naše farnost projekt „Nikodémova noc“? Na rozdíl od Noci kostelů, která je určena pro veřejnost, je „Nikodémova noc“. Nikodémova noc je „pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je možnost zastavení v tichu kostela, k přemýšlení, k modlitbě případně svátosti smíření a rozhovoru s knězem.  Nutno rozmyslet. (viz. http://www.nikodemovanoc.cz/)
8/ Diskuze o termínu a cíli podzimního farního výletu. Výlet bude v sobotu 5.11., cílem bude Cheb, Loreta a SOOS. B. Volfová zjistí předpokládanou cenu autobusu.
9/ Fasáda bočních stran kostela byly opraveny s pomocí sponzorského daru 100 000 Kč od majitele firmy na Domažlicku. V současné době také farnost zdarma již několik týdnů dostává květinovou výzdobu od majitele firmy zabývající se rozvozem květin.
10/ Manželé Pospíšilovi plánují zorganizovat další přespávací víkend pro děti, jeden ještě před Vánoci, druhý na jaře. Termíny budou ještě upřesněny.
11/ Pan farář odjede začátkem října na 2 týdny na dovolenou, diskuze o jeho zástupu na mších během jeho nepřítomnosti.
12/ Katecheze: úterý 27.9. Korán a víra muslimů, přednese MUDr. Alsahmani (muslim). Po příjezdu z dovolené pan Doubek O spravedlnosti a potom bychom začali přípravou na biřmování: Co je dogma a svátosti.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.