Zprávy z pastorační rady

zprávy z FR ze dne 12.5.2011

1) Hodnocení Velikonoc - bylo méně účastníků bohoslužeb nežli v minulém roce.

2) Změna ve složení farní rady v rybářské farnosti - místo paní Křivancové byla jmenována paní Vosyková.

3) Knihovna křesťanské akademie Karlovy Vary musela opustit dosavadní prostory v budově KDU-ČSL. Část knih převezme Filosofické fakulta UK Praha, ostatní knihy se přestěhují na faru ve Staré Roli. Plánuje se změna ve výpůjční době. Výpůjční doba bude navazovat na akce, které se na faře pravidelně konají, tzn., že bude možné si vypůjčit knihy například  během pátečních hodin výuky náboženství pro děti nebo v neděli po mši. Hledáme dobrovolníky k zajišťování výpůjček, zájemci se mohou obracet na paní Wolfovou.

4) Na podzim proběhne biřmování. Termín bude upřesněn (9. října nebo 15. října). Ve farnosti se na svátost biřmování připravuje cca 8 zájemců.

5) Na podzimní exercicie se pokusíme pozvat P. Umlaufa s P. M. O. Váchou.

6) Dne 27.5. pořádá Charita Karlovy Vary akci "Tříkrálový oheň" - odpoledne pro koledníky z lednové tříkrálové sbírky.

7) Dne 27.5. se naše farnost zúčastní celostátní akce "Noc kostelů".

program: 18 hodin - otevření kostela

19-19,30 hodin - výstava bohoslužebných předmětů

20-20,30 hodin - historie kostela - přednáška

21-21,30 hodin - zpěv s kytarovým doprovodem

22-22,30 hodin - zpěv - schola

23-23,30 hodin - varhanní preludia

8) Dne 27.5.-28.5. pořádá Konfederace politických vězňů  akci "Jáchymovské peklo" .

9) Ve čtvrtek dne 2.června přijedou  v rámci poutě Nanebevstoupení Páně od 14 hodin němečtí rodáci a od 14 hodin bude německá mše.

10) Dne 11.6.2011 pořádají starorolští dobrovolní hasiči cca od 14 hodin na své zahradě dětské odpoledne a pozvali i starorolské děti.

11) Na konci června uspořádáme 2. ročník farního ping-pongového odpoledne. Je třeba dohodnout termín s dobrovolnými hasiči, kteří nám byli ochotní minulý rok zapůjčit svoji zahradu. Předběžný termín je sobota 25.6. od 15 hodin. Během odpoledne proběhne turnaj v ping-pongu, budou připravené soutěže pro děti a připravíme oheň s možností opečení buřtů. Možná bude i kytara.

12) V sobotu 10. září uspořádáme farní výlet do Nejdku na křížovou cestu. Výlet byl přeložen z obvyklého termínu v červnu na září, protože v červnu je již dostatek jiných akcí.

 

zprávy z farní rady ze dne 7.4.2011

1/ Organizace akce Noc kostelů. Kromě přípravy programu je třeba rozdělit služby, kdo bude po celou dobu trvání akce přítomen v kostele k dispozici návštěvníkům a k hlídání vystavených předmětů. V kostele bude připraven  seznam s rozpisem časových intervalů po hodinách a zájemci o pomoc při zajištění akce se mohou zapsat.

2/Příprava liturgie Velikonoc. Na Zelený čtvrtek proběhne obřad mytí nohou. V neděli Zmrtvýchvstání je možno přinést pokrmy  k požehnání.

3/Knihovna Křesťanské akademie Karlovy Vary se bude muset vystěhovat z dosavadních prostor v budově KDU-ČSL.  Současné prostory knihovny je třeba vyklidit do konce května. Kam přemístíme knihy? V úvahu přicházejí prostory na faře Rybáře nebo předání sbírky knih Krajské knihovně Karlovy Vary nebo předání části knih Filozofické fakultě UK Praha.

4/ Informace o 3. ročníku velikonočního koncertu pro nevidomé dne 29.4.2011 v kostele ve Staré Roli.

 

zprávy z FR ze dne 10.3.2011

Program FR ze dne 10.3.2011:


1/ Ohlasy na průběh masopustního veselí: velmi pozitivní ohlasy. Akcí se zúčastnil velký počet lidí, zejména na dětském karnevalu byla kapacita prostoru zcela vyčerpána. Kde  uspořádáme masopustní veselí příště?  Rosnice se zázemím hostince x větší prostor v Lidovém domě ve Staré Roli. Při střídání účastníků odcházejících z dětského karnevalu a současném příchodu účastníků dospělé části veselice vznikl trochu zmatek a bylo málo místa. Příští rok obě akce oddělíme a budeme organizovat samostatně.

2/ Na prodeji vstupenek, dobrovolných příspěvcích se vybralo dostatek financí k zaplacení nákladů za masopust. Akce nebyla prodělečná.

3/ 19.3. proběhne duchovní obnova s P. Václavem Umlaufem. Program:
09.00 první přednáška: „Co je hřích dnes?“, 10.30 druhá přednáška „Co znamená kajícnost, ?12.00 missa

4/ 20.3. od 14 hodin  se budou v rámci výtvarných dílen vyrábět na faře ve Staré Roli výrobky na letošní misijní jarmark. Budou vyrábět svíčky, zdobit ubrouskovou technikou květináče, drátkovat, korálkovat...

5/ Dne 27.5. se zúčastníme celostátní akce "Noc kostelů". V KV bude otevřen kostel Nanebevzetí Páně SR a další 4 evangelické modlitebny. V SR bude zajištěn program od 19-24 hodin - výstava bohoslužebných předmětů a rouch, výklad o historii kostela, počítačová prezentace fotografií z historie kostela, kytarová kapela, houslový koncert - Rezkovi, varhany - Petra Cinková

6/ Dne 30.3. bude po dětské mši misijní jarmark. Budou se prodávat výrobky vyroběné dětmi na výtvarných dílnách a výtěžek bude poslán na Papežské misijní dílo.

7/ Informace o křesťanském divadle dne 9.4.2011 v divadle Husovka.

Jednání FR dne 3.2.2011

Dne 3.2.2011 se sešla farní rada.

Body programu:

1/ Diskuze o osudu petice poukazující na vyčleňování rozvedených katolíků ze svátostného života církve.

2/ Upřesněn program velikonočních bohoslužeb.

Číst dál: Jednání FR dne 3.2.2011

informace ze setkání FR ze dne 6.1.2011

Dne 6.1.2011 se sešla farní rada farnosti Stará Role.

1/ Na programu byla především příprava Masopustního veselí, které se bude konat 5.3.2011 v Rosnicích.

Prosíme farníky, kteří mají doma zajímavé pěkné věci, které mohou postrádat, aby pomohli s přípravou vhodných výher do tomboly dospělých a dětí. Výhry do tomboly na Masopustní veselí můžete přinést na faru Stará Role.

Číst dál: informace ze setkání FR ze dne 6.1.2011

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.