Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu pastorační rady ze dne 2.9.2015

1.    Farní výlet do Teplé: hodnocení

2.    Leták o našem kostele: paní Magda Junová vytvořila leták s podrobnými informacemi o našem kostele, včetně půdorysu a fotografií. Bude proveden dotisk většího množství na kvalitní papír.

3.    Příměstský tábor: velké poděkování organizátorům manželům Pospíšilovým, účastnilo se 26 dětí, převážně z církevních kruhů. Výborná organizace, program a kladně hodnocen podíl rodičů a přátel. Na základě této kladné zkušenosti připravují manželé Pospíšilovi dva víkendové pobyty pro děti (jeden na podzim a jeden na jaře) na faře v Horní Blatné.

4.    Dětské mše se budou konat od podzimu vždy druhou neděli v měsíci, tj. 13.9.,11.10., 8.11. a 13.12.2015 v rámci ranní mše. Tyto mše budou přizpůsobeny dětem, místo varhan se bude hrát na kytary. Odpoledne se bude konat pouze Mikulášská pro děti, a sice 6.12.2015.

11.10.2015 je výročí posvěcení kostela, a proto zazní během bohoslužby Truvérská mše od Petra Ebena.

5.     Akce Křesťanské akademie: v září sbíráme kola pro Afriku, plakátek na kostele. V říjnu budou dvě přednášky: 2.10.2015  k 600. Výročí upálení Mistra Jana Husa a 16.10.2015 o esoterice – plakátky v kostele.

6.    Masopustní veselí je již naplánováno na 6.2.2016 – opět v Rosnici, prostory zamluveny.

7.     Příští pastorační rada se bude konat 7.10.2015 od 19.00 hodin.


     

zprávy z pastorační rady ze dne 9.6.2015

 

1.      Noc kostelů – hodnocení: akce proběhla dobře, hodnocení kladné, ohlasy pozitivní. Kladně hodnocena ochutnávka mešního vína, hostií a možnost spaní dětí a mládeže v kostele.  Také musíme napříště reflektovat skutečnost, že je třeba zajistit žánrově různé typy službukonajících, a sice průvodce a hlídače.

2.      Farní den: dětská část výborná, u turnaje v pétanque napříště zajistit předregistraci, aby se pak neztrácel čas. Otázkou zůstává, zda nepřidat další sportovní vyžití, např. badminton, kopanou apod. Také se musí dopředu schválit maximální povolené výdaje, spojené s touto akcí. Nezapomeňme v rámci nutného úklidu na tříděný odpad.

 

3.      Dětské mše se budou konat od podzimu vždy druhou neděli v měsíci, tj. 13.9.,11.10., 8.11. a 13.12.2015 v rámci ranní farní mše sv. Tyto mše budou přizpůsobeny dětem a texty písní se budou promítat na plátno.  Odpoledne se bude konat pouze Mikulášská pro děti, a sice 6.12.2015. (Rozmyslet program.) 11.10.2015 je výročí posvěcení kostela, a proto zazní během bohoslužby Truvérská mše od P. Ebena.

4.      Výstavbu WC v kostele zajišťuje po stavební technik BiP, pan Lášek, který je pověřen komunikací s úřady (Památkový úřad, Magistrát města), které musejí nejprve vydat příslušné souhlasy a povolení. Na základě těchto se přistoupí(anebo nepřistoupí)  k realizaci projektu.

5.      Magistrát města odsouhlasil dotaci 100.000,-  CZK na opravu fasády kostela, spoluúčast farnosti je 30.000,- CZK.  Opravovat se bude zadní část fasády kostela (presbytář).

 6.      V sobotu 5.9.2015 se koná diecézní pouť do Teplé. Pokud se přihlásí dostatek zájemců, vypravíme autobus. Odjezd bude upřesněn, účastnický poplatek při plném obsazení autobusu by byl 100 CZK/osobadíky sponzorskému daru! Prosíme zájemce o přihlášení už nyní – tabulka je na stolku.

7.      10.6.2015 se koná zasedání krajského výboru KDU-ČSL. Pan farář Müller připravil otevřený dopis, který bude na zasedání přečten.   

9. V rámci diskuze se projednávala organizace letního tábora, který se koná v srpnu u Pospíšilů.

10.  Příští schůze PR bude 2.9.2015 od 18.30 hod

11.  Nebylo by od věci zamyslet se, jak oživit Masopustní veselí, by bylo veselím i pro organizátory.

 

 

informace o průběhu pastorační rady z 3.5.2015

 

1.      V pátek 8.5.2015 je v kostele zahájení motorkářské sezóny od 11.45 hodin.

2.      17.5.2015 je poutní den našeho kostela. Zpívat bude schola.

3.      22.5.2015 je přednáška KA od 19.00 na faře v Rybářích – Václav Němec:Vztah filosofie, ideologie a politiky.

4.      24.5.2015 neděle – Letnice neboli seslání Ducha svatého.

5.      29.5.2015 NOC KOSTELŮ – od 18.00 – 23.00, program vlastní, schola, kytarové vystoupení, zpěvy z Taizé, varhany. Prosíme o pomoc se službami, viz přiložená tabulka. Starší děti budou moci v kostele přenocovat, musí si ale předem uklidit kúr a přinést si spacáky a karimatky. Organizuje David Pospíšil. Během večera bude nabízeno občerstvení: neposvěcené hostie, mešní víno, káva a čaj. V klubovně budou vystaveny fotografie z farních událostí.

6.      K noci kostelů se váže úklid, který proběhne 26.5.2015 od 17.00. Prosíme zejména o účast muže, neboť se bude vyklízet prostor pod schody. Současně se budou uklízet schodiště na věž.

7.      30.5.2015 se opět uskuteční Farní den. Začátek je v 15.00, opět u hasičů. Bude se hrát petanque a stolní tenis, pro děti budou připraveny soutěže. Petanque organizuje Vl. Zámečník, stolní tenis pan Vl. Kočí. Dětské soutěže Mirka Doubková, Marcela Matušková a Petra Pospíšilová. Bude zajištěno pivo a limonáda, buřty na oheň a párky v rohlíku. Opět bude k dispozici stan, slunečníky a sezení. Dřevo na podpal a upečené domácí dobroty vítány.

8.    Poslední předprázdninová odpolední dětská mše se uskuteční 31.5.2015. Od září t.r. budou dětské mše součástí ranních nedělních mší, předběžně vždy o druhé neděli v měsíci. Tyto mše budou uzpůsobeny výhradně dětem a starší účastníci budou vždy týden dopředu upozorněni.

9.     4.6.2015 je slavnost Těla a Krve Páně – bude slaveno v neděli 7.6.2015. Na tento den je plánován koncert Karlovarského sboru pod vedením Jana Rezka – Ebenova Truvérská mše. Detaily budou upřesněny.

10.  Plánovaná dovolená pana faráře je v létě od 27.7.  do cca 14.8.2015. Mše budou po dobu jeho nepřítomnosti probíhat normálně, příp. se bude konat bohoslužba slova.

11.  Další pastorační rada je  9.6.2015 od 18.00 hodin.

 

 

informace o průběhu pastorační rady ze dne 15.3.2015

1. Hodnocení proběhlé duchovní obnovy s P. Umlaufem. Ohlasy na obnovu byly převážně pozitivní, zúčastnilo se cca 30 lidí. Pokus o diskuzi o smyslu duchovních obnov, co od obnov věřící očekávají, co si chtějí pro sebe odnést.

2. Organizace Velikonočních obřadů.

3. P. Albrecht navrhl od září spojit odpolední dětskou mši s ranní nedělní mší. Jednou měsíčně by byla liturgie ranní nedělní mše přizpůsobena dětem. Důvody: počet nejmenších dětí zúčastňujících se dětských mší v poslední době klesá, ale především nevylučovat nejmenší děti z ranní nedělní liturgie.

4. D. Pospíšil navrhnul rozdělit naplánované práce při budování WC na dvě etapy – vykopání kanalizace svépomocí v první etapě (farníci by si rozdělili jednotlivé úseky, které je třeba vykopat, snad by to šlo zrealizovat do prázdnin) a v druhé etapě by se pak rovněž svépomocí napojilo WC na přívod vody a odpad. Velká práce bude s vyklizením prostoru pod schody na kůr, kde má WC stát.

5. Informace P. Müllera o situaci okolo kostela v Dalovicích (kostel byl nabídnut obci ke kulturnímu využití a případnému převodu do vlastnictví), v Nové Roli (zde má obec větší zájem o kostel, konají se zde koncerty, ale jsou zde pravidelné velké finanční náklady na pravidelnou /5 let 14.000,-/nátěr střechy), v Sedleci (podařilo se sehnat peníze na restaurování výmalby 2/3 interiéru kostela).

6. Diskuze ohledně smyslu činnosti PR. Jsou třeba nějaké koncepce, plány? Jak zapojit širší okruh lidí do života farnosti? Je třeba směřovat aktivity farnosti hlavně dovnitř farnosti, nebo i mimo bezprostřední okruh farnosti? Nejednotné názory – lidí je do činnosti farnosti zapojeno již docela dost, jsou zde nově příchozí, násilné plánování připomíná pětiletky, je třeba využít rozmanitý potenciál jednotlivých farníků.

7. Nejbližší plánované akce:
-  29.5. Noc kostelů – P. Albrecht vybízí k přemýšlení o dalších možnostech programu
- 22.5. bude přednáška KA s Václavem Němcem

Další PR bude v neděli 3.5.2015 v 19 hodin.informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.1.2015

1.    Ve středu 14.1.2015  proběhne povánoční úklid kostela. Začátek v 16.30.

2.    V roce 2014 provedl náš pan farář 30 pohřbů, z toho 12 do země, 20 křtů a 5 svateb.

3.    V pátek 23.1.2015 bude od 18.00 hodin opakování loňské podzimní katecheze z cyklu Boží Trojjedinost – perichoreze.

4.    V pátek 30.1.2015 bude pravděpodobně přednáška KA – vyprávění P.Pejsara o jeho působení v Číně a Japonsku (strávil v obou zemích celkem 7 let).

5.    Na žádost věřících bude doladěno zřetelnější ozvučení kostela.

6.    Hledají se dobrovolníci, kteří pomohou s přípravou a průběhem masopustního veselí, které se bude konat 14.2.2015. Hlásit se mohou u pana Albrechta nebo Mirky Doubkové.

7.    5.4.2015 nebude dětská mše, jelikož je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a bude lépe slavit společně.  Na velikonoční pondělí odpoledne bude opět turnaj v pétanque u Pospíšilů na zahradě – od 16.00 hodin.

8.    Diskutován termín kdy se děti sejdou k výrobě předmětů pro misijní neděli – v úvahu přichází duben, květena anebo potom až podzim. Datum bude upřesněn po projednání s paní katechetkou Gernerovou.

9.    29.5.2015 proběhne noc kostelů, 30.5.2015 bude opět farní den a 31.5.2015 dětská mše. Během všech tří akcí se budou prodávat výrobky dětí, pokud budou, a výtěžek bude odeslán na misie.

10.    Příští pastorační rada se uskuteční 15.3.2015 od 19.00 hodin.


      

informace o průběhu pastorační rady ze dne 11.11.2014

1.    Koncerty v kostele:
-    v sobotu 22.11. 2014 v 18.00 koncert Stabat Mater (ZUŠ)
-    v neděli 23.11.2014 slavnost Krista Krále – zpívá Paleta
-    v pátek 28.11.2014 v 19.00 koncert DaD Kvintet a Roháčů (veřejná generálka adventního koncertu)
-    v sobotu 29.11.2014 v 18.00 koncert Karlovarského pěveckého sboru a symfonického orchestru z Mariánských Lázní- A. Dvořák: Te Deum
-    v pondělí 15.12.2014 koncert gymnázia
-    v úterý 16.12.2014 koncert Karlovarského dívčího sboru
-    v sobotu 20.12.2014 koncert skautů
-    dnes se ozval soubor SILBEGRIM, a hledáme termín adventního koncertu

2.    v pátek 12.12.2014  proběhne předvánoční úklid kostela, stavění stromů, Betlému, květinová výzdoba apod. Začátek v 16.00, muži i ženy vítány v 17.00 hod. Pokud někdo může přinést svůj vysavač, bylo by to výborné.

3.    Adventní trhy začínají 30.11.2014 a budou každou neděli. Prosíme všechny o hodnotné příspěvky (adventní věnce, svícínky, svíčky, keramika apod.)
Předběžný rozpis služeb:
30.11. Kargerová + další
07.12. Igazová/Kočí
14.12. Doubková/Junová
21.12. Zámečníkovi

4.    6.12.2014 naše schola zpívá před poštou v 17.00 hod.

5.    7.12.2014 proběhne tradiční Mikulášská dětská mše od 16.00 hod. Mikuláš dorazí opět i s anděly a dárečky pro hodné děti.

6.    24.12.2014 proběhne již tradiční odpolední dětská mše v 16.00 (budou se s dětmi zpívat koledy) a půlnoční – opět jazzová.

7.    Další mše proběhnou o vánočních svátcích v obvyklém duchu.

8.    2.11.2014 byla nedělní sbírka odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům – vybralo se celkem 7.846,- Kč, z toho 6.556,- ve Staré Roli, 480,- v Dalovicích a 810,- v Nové Roli.


     

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.