Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu PR ze dne 6.11.2016

informace o prlběhu  pastorační rady ze dne 6.11.2016

Přítomni: Vladimír Müller, Petr Albrecht, David Pospíšil, Jan Rezek, Miroslava Doubková, Barbora Volfová
Omluven: Vladimír Kočí

1)    Hodnocení minulých akcí:
- výlet do Chebu (5.11.) se i přes nepřízeň počasí vydařil, dětem se líbila jízda úzkokolejním vláčkem. Místním dopravcem byla nabídnuta prodloužená tříhodinová projížďka tímto vláčkem – podmínkou je lepší a hlavně teplé počasí. Předběžně je v jednání uspořádat další společný výlet pouze na SOOS s jízdou vláčkem (kapacita vláčku je 48 osob) na konci katechezního roku (červen 2017).
- úklid kostela v říjnu dopadl dobře, děkujeme Tereze Igazové za organizaci. Na listopad je úklidová skupina sestavena, v prosinci je zapotřebí uspořádat velký předvánoční úklid, spojený se zdobením stromů a betlémem. Bude se konat 13.12.2016 – od 16.30 muži postaví stromy a snesou betlém, od 17.00 se přidají ženy na zdobení stromů a úklid.

2)    Informace akcí následných

    St 16.11.    Ekonomická farní rada
    Pá18.11.    19.00 KA přednáška – Günther Ecklbauer
    So19.11.    09.00 Duchovní obnova farnosti - Günther Ecklbauer
    Pá 25.11.    18.00 Adventní koncert (DaD kvintet – veřejná premiéra)
    Ne 27.11.    při 1. adventních trzích zpívá schola
    Út 29.11.    06.30 rorátní mše
    Pá 2.12.    19.00 Cecilka - posezení pro příbuzné i přátelé Starorolské  
                     scholy
    So 03.12.     Horní Blatná – Vánoce skauti (17.00 hod.)
    Po12.12.    Ekumena (Alianční týden modliteb)
    Út 13.12.    06.30 rorátní mše
    So 17.12.     16.00 Adventní koncert  (Silbegrim)
    Út 20.12.    18.00Vánoční koncert Prvního českého gymnázia
    Čt 22.12.    18.00 Vánoční koncert (Orion – skauti)
    Ne 08.01.     09.00 při mši zazní tradičně Rybova mše vánoční

3)    02. - 4.12. proběhne víkend pro děti u Pospíšilů. Začátek je po katechezi, děti budou odevzdáni rodičům po nedělní dětské (!!) mši

4)    04.12.2016 se bude od 16.00 konat opět odpolední setkání s Mikulášem a anděly, program připravuje Majka Gernerová s dětmi, hudební doprovod Petr Albrecht a jeho přátelé, úvodní slovo pan farář. Dětem se budou rozdávat opět perníkoví Mikulášové (zajišťuje Marie Záhoříková), objednáno 100 ks, tentokrát pouze s bílou nezávadnou polevou.
 
5)    Adventní trhy začínají již v neděli 27.11. Je třeba zajistit služby na jednotlivé neděle! Prozatím účast přislíbili:
1. neděle: Mirka Alexandrová, Vlado Zámečník + ???
2. neděle: Vladimír Kočí + ????
2. neděle: odpolední Mikulášská – kdo připraví nápoje???
3. neděle: ????
4. neděle: Barbora Volfová, Blanka Magliová + Marie Záhoříková

Pospíšilovi budou připravovat všechny neděle tradiční párky v rohlíku, ale hledáme další dobrovolníky!!! Na první advent mohou vyrobit adventní věnce nebo svícny na prodej.

6)    Petr Albrecht informoval o setkání akolytů v Plzni za přítomnosti pana biskupa.

7)    Masopustní veselí je tedy předběžně stanoveno na sobotu 11.2.2016, opět v Rosnici U kaštanu. Odpolední dětské veselí se ponese v duchu olympijských her, večerní bude také sportovní – asi na téma spartakiáda. Všechny karlovarské farnosti budou pozvány!!

8)    Pro páteční katecheze dětí mládeže se hledají vhodní katecheti!! Hlásit se mohou u pana faráře nebo u Davida Pospíšila.informace o průběhu PR dne 11.8.2016


1/ Na farní webové stránky je třeba zřídit odkaz na spojené farnosti Rybáře a Máří Magdalena.
2/ Diskuze ohledně návrhu J. Doubkové, zda-li by možné, aby si teenageři z farnosti Stará Role založili Facebook. Probírány přednosti a nevýhody různých variant – samostatný FB profil mládeže, zřízení diskuzní skupiny na FB, Whatś up… Není jasné, co by mělo být obsahem FB a kdo by profil nebo skupiny správcoval. Vše bude ještě prodiskutováno na hodinách náboženství.
3/ Návštěva paní katechetky M. Gernerové:
a/ Probírána organizace hodin náboženství v tomto školním roce, začátek bude posunut ze 16 hodin na 16,30 hodin.
b/ Diskutováno o Misijním jarmarku, v tomto školním roce ho paní katechetka zorganizuje v postním období. David Pospíšil navrhuje, aby byly na Misijním jarmarku vyráběny a prodávány věci, které nejsou jen dekorační, ale i praktické. Domnívá se, že takové výrobky by se lépe prodávaly. Námitky, že s malými dětmi je obtížné vyrábět věci pro praktické využití. P. Müller by měl v kázání farníky vhodně motivovat a vysvětlit smysl Misijního jarmarku.
c/ Letošní rok paní katechetka zase nacvičí s dětmi z náboženství divadlo na Mikulášskou. Mikulášská besídka bude letos v neděli 4.12. od 16 hodin. Jan Rezek zkusí sehnat malé mikrofony, cca 10 kusů, aby byli dětští herci lépe slyšet po celém kostele.
4/ Paní Klára Blašínová z Nové Role se obrátila na farnost, zda by nebyla ochotna být zřizovatelem zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Družiny jsou kapacitně plné, ale především zavírají v 16 hod. Aktivity a dozor pro děti je proto žádoucí do 18 hod., než se rodiče vrátí z práce.
5/ Pravidelný úklid kostela: T. Igazová je ochotna ujmout se sestavování skupinek po cca 5 osobách, které by se pravidelně 1x měsíčně střídaly v úklidu kostela. Je třeba utřít lavice od prachu, umýt podlahy v lavicích, vyluxovat celý kostel, opravit koberce v lavicích, uklidit vestibul a kůr kostela.
6/ Je nutné přemístit věčné světlo na boční oltář Srdce Páně.
7/  Podpoří naše farnost projekt „Nikodémova noc“? Na rozdíl od Noci kostelů, která je určena pro veřejnost, je „Nikodémova noc“. Nikodémova noc je „pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je možnost zastavení v tichu kostela, k přemýšlení, k modlitbě případně svátosti smíření a rozhovoru s knězem.  Nutno rozmyslet. (viz. http://www.nikodemovanoc.cz/)
8/ Diskuze o termínu a cíli podzimního farního výletu. Výlet bude v sobotu 5.11., cílem bude Cheb, Loreta a SOOS. B. Volfová zjistí předpokládanou cenu autobusu.
9/ Fasáda bočních stran kostela byly opraveny s pomocí sponzorského daru 100 000 Kč od majitele firmy na Domažlicku. V současné době také farnost zdarma již několik týdnů dostává květinovou výzdobu od majitele firmy zabývající se rozvozem květin.
10/ Manželé Pospíšilovi plánují zorganizovat další přespávací víkend pro děti, jeden ještě před Vánoci, druhý na jaře. Termíny budou ještě upřesněny.
11/ Pan farář odjede začátkem října na 2 týdny na dovolenou, diskuze o jeho zástupu na mších během jeho nepřítomnosti.
12/ Katecheze: úterý 27.9. Korán a víra muslimů, přednese MUDr. Alsahmani (muslim). Po příjezdu z dovolené pan Doubek O spravedlnosti a potom bychom začali přípravou na biřmování: Co je dogma a svátosti.

informace o průběhu PR ze dne 15.5.2016

1.    Návštěva pana biskupa Tomáše  proběhla v naší farnosti 12.5.2016.  Emeritní biskup Radkovský se bude věnovat plzeňské charitě a Mons. Žák se stane spirituálem bohoslovců v Praze. Vzhledem k vyššímu počtu biřmovanců o příštích velikonocích (7 osob) se budeme snažit pana biskupa pozvat při této příležitosti k nám.
2.    Noc kostelů 10.6.:  Program je připraven, prosíme, abyste si napsali služby. Bude se opět nabízet mešní víno a hostie, promítat fotky, je zajištěn hudební doprovod, Blanka Peldová si bere na starost program s dětmi, pan Kočí bude nahoře u zvonů a hodin. Noc kostelů se ve Varech koná také v Dalovicích, Rybářích, Ondřejské kapli a u adventistů v Doubí.
3.    Farní den 28.5.:  začátek ve 14.30, vstupné několik polínek, případně prosíme napéct něco dobrého sebou k zakousnutí. Budou připraveny soutěže pro děti, pétanque turnaj pro dospělé, je zajištěno točené pivo a limonáda, párky v rohlíku a buřty na opečení. 
4.    Následující den, tj. 29.5. bude po mši v Rybářích otevřena výstava P. Kišše, zahájí ji emeritní biskup p. Radkovský. Výstava potrvá cca měsíc.
5.    Tábor pro děti (6.-12.8.) u Pospíšilů je zcela obsazen.
6.    Na podzim plánujeme dva výlety: 29.9. – 2.10. husí hody v Boskovicích, vlastním vozem, program je na webových stránkách, organizuje T. Igazová. Jednodenní výlet zvažujeme do Lužné u Rakovníka – dne 15.10.2016,  jede tam naposledy ten den parní vlak do Kolešovic. Výlet je na celý den, cena za autobus cca 150 Kč/sedadlo + vstupné do muzea vlaků + jízdenka parním vlakem. Čekáme vaše reakce.
7.    Další PR bude 11.9.2016 od 18.00.
     Informace o průběhu PR ze dne 10.4.2016

1.    Velikonoce – hodnoceny pozitivně. Pro ministranty bude uspořádána ministrantská schůzka, kde se přesně určí jejich povinnosti při mši.
2.    Co proběhne v blízké budoucnosti :
11. 4. Jan Zach: Requiem, Nešpory – Musica Florea, Collegium Floreum, sólisté, dir. Marek Štryncl
15. 4. koncert Silbergim – 16.00 hod.
24. 4. benefiční koncert pro Wlaštovku – 16.00 hod.
30. 4. Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Plzeň 10.30 katedrála
8. 5. Mše pro děti a 1. sv. přijímání. V 11.30 hod. zahájení Motorkářské sezóny (hraje Pološero), Petr Albrecht otevře kostel a pomůže kapele. Upozornit – parkování kolem kostela – buď odjet ihned po mši, nebo až po motorkářích, případně zaparkovat ve dvoře anebo dál od kostela.
21.5. Jáchymovské peklo (hlavním celebrantem nejspíše bude emeritní biskup Mons. František Radkovský).
21. 5. Přednáška KA – Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach: Islám v západní Evropě
27. 5. – 29.5 – informace, pokud se týče data, se rozcházejí – 110. let vysvěcení kostela v Rybářích a k této příležitosti bude otevřena výstava obrazů P. Kišše, kterou zahájí biskup Mons. Tomáš Holub.
28.5. Farní den
3.    Info o WC – pan Albrecht a pan Pospíšil – stále se vyřizuje administrativa.
4.    Příští Velikonoce budou předběžně  3-4 lidé pokřtěni,  jedná se datu oficiálního přijetí do katechumenátu. Dále - pokud má někdo zájem o biřmování, nechť se přihlásí (podmínkou je min. věk 17 let).
5.    Úklid kostela – připravena tabulka – úklid bude probíhat jednou měsíčně (prozatím) v pátek. Prosíme dobrovolníky, aby se přihlásili, stačí vždy 4 osoby (je třeba vyluxovat celou plochu, utřít prach a vytřít pod lavicemi. Týká se i kůru.
6.    Farní výlet – bude upřesněno, možností je více.
7.    Noc kostelů: v režii má Petr Albrecht, detailní program bude upřesněn. Bude připraven manuál pro „průvodce“ po kostele. V každém případě je nutno zajistit min. 3 osoby v rámci každé hodinové služby. Vítán seznam případných otázek návštěvníků. 
8.    David Pospíšil: je třeba do budoucna vymyslet, kdo se bude věnovat  společenství středoškolské mládeži, která postupně dorůstá.
9.    Barbora Volfová: KA by potřebovala dalšího knihovníka.
Příští setkání pastorační rady 15. 5. 2016 v 18.00 hod. Na programu organizace Farního dne a Noci kostelů.
     informace o průběhu PR 14.2.2016

Informace  z pastorační rady  -  14.02.2016

1.    Masopustní veselí – vše proběhlo dobře, příští rok bude organizace podobná
2.    KA –  přednášky (nejbližší MUDr. Zbořilová, v březnu René Milfait – s duchovní obnovou, v dubnu Sylvie Wittmannová. Navíc sestra Rathy plánuje 11.3. začít s odkazem jógy – začátek v 19.00 hodin
3.    Vestavba sociálního zařízení – pan Lášek se sejde s p. Albrechtem a D. Pospíšilem  
4.    Zvony – je třeba opravit tažná lana, provede p. Kočí
5.    Noc kostelů se koná 10.6.2016 – tento termín je určen vzhledem k slavnostem v Rakousku, odkud se Noc kostelů harmonizuje.
6.    Dětský farní den – proběhne 28.5.2016 odpoledne, opět na hřišti u hasičů
7.    Velikonoce :
-    Zelený čtvrtek (oficiálně povoleno mytí nohou ženám) – seznam připraví Jiří Rezek (6 mužů) a Mirka Doubková (6 žen) + náhradníky
-    Paškálky připraví Vladimír ve spolupráci s dětmi na katechezi
-    Velký pátek
-    Vigilie - Bílá sobota
-    Na Velikonoční neděli – opět svěcení pokrmů
-    Poznámka na závěr: nezapomeňte si obstarat na Květnou neděli (21.3.) kočičky!
8.    Pospíšilovi chystají pro děti ještě jeden víkendový pobyt do konce školního roku – termín bude upřesněn.
9.    Dále Pospíšilovi plánují opět letní týdenní tábor v termínu 6. – 12.8.2016, přednost mají děti z farnosti, které už na táboře byly, kapacita je omezena.
10.    Příští pastorační rada se bude konat 10.04.2016 od 18.00 hodin.


     
Zapsala:  B.Volfová, 14.02.2016                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farářinformace o průběhu PR ze dne 10.1.2016

Zápis z pastorační rady  -  10.01.2016

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M. Doubková, J.Rezek, Vl. Kočí, B.Volfová
Hosté: Petra Pospíšilová,  Karolína Kružliaková

1.    Blíží se masopustní veselice (6.2.2016), je třeba doladit detaily celé akce. V příloze je manuál. Vznést dotaz na farníky kdo by se ujal funkce šatnáře a prosba napéct něco málo dobrot.

2.    Hodnocení adventních trhů – vše v pořádku, hodnocení kladné, ještě jednou díky všem za příspěvky a pomoc. (Některé organizační detaily bude třeba doladit, např. pravidla. Perníkové Mikuláše příště jen s bílou polevou.)

3.    Hodnocení liturgie vánoc – bez vážných výhrad. Malinko se doladí ozvučení kostela.

4.    Něco se statistiky: rok 2015:
24 křtů - všechny do dvou let dítěte
  8 svateb – disparitas cultus 6 a mezi katolíky 2 + jedna diamantová svatba (60 let spolu)
50 pohřbů (z toho 38 kremací)
  2 výstupy z církve

5.    Pomazání nemocných proběhne v neděli 7.2.2016 při liturgii

6.     KA – přednášky – nejbližší je Patrik Pejsar 22.1.2016

7.    Blíží se doba postní – Popeleční středa bude 10.2.2016

8.     Noc kostelů bude letos 10.6.2016

9.     Vestavba sociálního zařízení do kostela započne po velikonocích.

10.     Příští pastorační rada se bude konat 14.02.2015 od 18.00 hodin.


     
Zapsala:  B.Volfová, 10.01.2016                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.