Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu setkání z pastorační rady 6.3.2018

Zápis z pastorační rady 6. března 2018

 Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, P. Albrecht,         R. Pelda, V. Kružliak, V. Müller

 1)   Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

•Přivítání

 2)Velikonoce

•čtení a žalmy na Velikonoční triduum zajistí Marie Rezková

Zelený čtvrtek 

•začátek v 18:00

•obřad mytí nohou – 6 mužů a 6 žen (hlásit se u B. Magliové)

•Getsemany pro uchování Eucharistie budou opět vzadu u vstupu do kostela

 •Velký pátek

•začátek v 18:00

 •Bílá sobota

•začátek 20:00

•oheň má na starosti V. Kružliak a D. Pospíšil

•Sláva na výsostech Bohu – kdo zajistí rozsvícení el. osvětlení?, zvony – p. Kočí?

•ochranné kornoutky na svíčky vyrobí M. Doubková a M. Rezková

•2 katechumeni budou pokřteni

 3)Proběhl kněžský den

•téma: Pastorační rady – měla by se zamyslet na otázkou „Co od nás Bůh (teď a tady) očekává?“

 4)Pastorační plán

•neděle 11. 3. v 9:00 mše ve Staré Roli se zaměřením na děti

•sobota 17. 3. misijní vyrábění

•neděle 18. 3. - při mši proběhne obnova manželského slibu manželů Řezáčových ze Staňkova; po mši se budou prodávat produkty z misijního vyrábění

•v pondělí 2. dubna

•ve 14 hod. velikonoční petangue u Pospíšilů, propagace akce - plakát, letáčky?

•v 17 hod. koncert v kostele ve Staré Roli

•21. 4. výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem

•8. května – setkání věřících z karlovarského vikariátu v Ostrově, všichni jsou srdečně zváni

•24. května ve 13 hod. vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS

•25. května NOC KOSTELŮ

•2. června – výlet pro děti na vláčky, pokud to nebude možné uskutečnit → udělá se farní den

•letní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

•na podzim se uskuteční jednodenní farní výlet pro všechny generace

•příští postní/adventní duchovní obnova – zkusit pozvat Mons. Roberta Bezáka?

 

5)Koncert Silbegrim 14. dubna v 16 hod.

6)Farní motto a nové webové stránky farnosti

•vzhled by byl podobný webu sokolovské farnosti

•hledá se motto, které by vystihovalo naši farnost a naše smýšlení a které by se umístilo na nový web

•tvorba nových webových stránek – cca 30 tisíc Kč, měsíční paušál za úpravu cca 600 Kč 

7)Termín příští pastorační rady je stanoven na pondělí 16. dubna

 

informace o průběhu setkání pastorační rady 6.2.2018

Zápis z pastorační rady 6. února  2018 

- Úvod, modlitba – „Modlitba koncilních otců“

- Opravy v kostele  - malování v sakristii a v “technické místnosti”, výměna nábytku -> je potřeba pomoci s úklidem

- Pastorační rada diecéze - p. Vladimír Müller krátce poreferoval

- Nové směrnice - opět otázka a zamyšlení, jak podchytit seniory ve farnosti, jakou pastorační aktivitu vyvinout

- Zpěvy z Taizé, uskutečnění během doby Velikonoční, výběr písní má na starosti P. Albrecht

- Velikonoční triduum - jízdní řád - časy obřadů, ještě bude definitivně upřesněno

- Farní akce -potřeba plánovat včas a zvýšit povědomí o dané akci dostatečně dopředu, které akce mají smysl?

- Zhodnocení masopustního veselí, masopust se povedl, vesměs hodnocen pozitivně

 

 

informace o průběhu setkání pastorační rady 16.1.2018

Zápis z pastorační rady 16. ledna 2018

1)Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

2)Hodnocení Vánoc

•vše proběhlo dobře; na povánoční úklid chodí méně lidí než na předvánoční → jiný čas?, napsat seznam dobrovolníků?; 

•ozdoby na příští rok – opět vyrobit?, jaké?, nabídka na výrobu ze ZŠ

3)Pastorační aktivity

•možnost zažádat do konce ledna o příspěvek na pastorační aktivity farnosti (omezení 2 akce) – bude se žádat o příspěvek na letní tábor u manželů Pospíšilových a na pomůcky pro výrabění při mši, pro náboženství, pro katecheze 

•farní výlet – přemýšlejme, kam se pojede; návrhy: Plasy, Louny, Kounovské kamenné řady, klášter Chotěšov, klášter Kladruby

4)Farní zabijačka

•otázka financování – stanoven doporučený příspěvěk

5)Pastýřský list

•zamyšlení se nad jeho obsahem, co nám chce říci; otázka, co můžeme vylepšit nebo naopak co děláme špatně; je potřeba věnovat větší pozornost seniorům

6)Úkony při mši

•po „Tajemství víry“ jsou možné 3 odpovědi, úkol: naučit se je

•vypracovat pomocníka ke mši – kdy se co dělá a proč, vypracuje M. Rezková

7)Duchovní obnova

•prozatím zachovat četnost 2xročně, návrhy na vylepšení

 8)Nové směrnice PRF

•přečíst!!! a vyjádřit se k nim! 

9)„Bezdomovci před kostelem“

•pozván odborník z Armády spásy

10)Farní web

•do budoucna potřeba provést nové zabezpečení stránek, zlepšit vizáž

 

 

informace o průběhu PR dne 21.11.2017

1)    Úvod
·  Modlitba – „Modlitba koncilních otců“
 

2)    Mikulášská

 3)    Vánoční bohoslužby
·  24/12/17 - 9:00 Stará Role – 4. adventní neděle
- 16:00 St. Role – půlnoční pro děti
- 21:30 bohoslužba slova v Sedleci
- 22:00 bohoslužba slova v Nové Roli
- 24:00 půlnoční mše s jazzovými koledami ve St. Roli
·  25/12/17 Slavnost Narození páně 9:00 Stará Role
·  26/12/17 Svátek sv. Štěpána 9:00 Stará Role
·  27/12/17 Svátek sv. Jana Evangelisty,15:00 mše v penzionu
·  28/12/17 Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků, mše v 9:00 ve Staré Roli
·  31/12/17 Svátek Svaté rodiny, mše v 9:00 ve Staré Roli s obnovou manželských slibů, večerní mše svatá nebude
·  1/1/18 Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše 9:00 St. Role
·  6/1/18 Slavnost Zjevení Páně mše 18:00 Stará Role
·  7/1/18 Svátek Křtu Páně, mše 9:00 St. Role, doprovázena Českou mší vánoční od J. J. Ryby
 
4)    Sbírka na zvony pro farnost Rybáře
·
5)    Adventní setkávání
·  Zajištěni farníci na přípravu občerstvení na každou neděli

6)    Postřehy ze setkání akolytů plzeňské diecéze

7)    Úklid
·  12/12/2017, muži začátek v 16:00, ženy v 17:00
·  Nádobíčko (kdo může) s sebou: muži (aku vrtačky, klíny, pilky, kladiva,…), ženy (vysavače, košťata, mopy,…)
 
8)    Masopust
·  Garant pro „dospělou“ část: Michaela Rezková
·  Potřeba promyslet vstupy – program, nápady vítány
·  Schůzka pro masopust 19/12/17 po koncertě Prvního českého gymnázia v KV, cca v 19:30?
 


informace o průběhu PR ze dne 30.10.2017

 Informace z  pastorační rady 30. října 2017

 

1) Úvod

· Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

· Seznámení se s novými směrnicemi pro službu pastoračních rad farností v plzeňské diecézi a vypíchnutí důležitých bodů

 

2) Jmenování

· Jmenování člena pastorační rady farnosti (PRF) s přesahem do ekonomické rady farnosti (ERF) – Vojtěch Kružliak

· Jmenování sekretáře PRF – Petr Albrecht

 

3) Projednávání akcí v církevním roce 2018 (2017)

· ADVENTNÍ TRHY – název „Adventní setkávání“ (koordinátor Blanka Magliová)

· Stavění vánočních stromů, betléma a úklid kostela proběhne v úterý 12. prosince 2017

· TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – obstarává Bára Volfová a skauti

· FARNÍ ZABÍJAČKA (koordinátorka Petra Pospíšilová) – rozpočet cca 15 tisíc Kč, termín 27. ledna 2018?; způsob financování?

-> účelová sbírka při nedělní mši

· FARNÍ MASOPUST (koordinátor dětská část – Petra Pospíšilová, část pro dospělé – koo zatím není); rozpočet na dětskou část 1 500,- Kč, na dospělou část připraví Petr Albrecht; „veselý hrnec“ – ano/ne?, kdo?, jaký bude program?, stanovit věkové a časové omezení pro mladší členy farnosti

· „Adventní seminář“ 25. listopadu 2017  ; duchovní obnovy konat 2x do roka?, koho pozvat a jaká zvolit témata, jaký den (dny) v týdnu; organizace i nadále spolu s křesťanskou akademií?; propagace, větší zviditelnění

· VELIKONOČNÍ PETANQUE – dělat/nedělat, termín?

· NOC KOSTELŮ (organizace Petr Albrecht) – 25. května 2018; rozpočet 4 - 5 tisíc Kč;

· FARNÍ DEN – organizovat či ne?, kdy?, rozpočet?

· PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 27. 7. – 3. 8. 2018, rozpočet?

· FARNÍ VÝLET – cíl cesty, program, rozpočet cca 20 tisíc Kč, nezapomínejme na starší členy farnosti, o děti je postaráno - akcí je pro ně dost

· MISIJNÍ VYRÁBĚNÍ – organizace Marie Gernerová, rozpočet?, způsob propagace

· DĚTSKÉ VÍKENDOVÉ AKCE – organizace manželé Pospíšilovi, rozpočet není potřeba

· MIKULÁŠSKÁ (koordinátor Blanka Magliová) – 3. prosince 2017,

· ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

 

4) Celoroční akce a potřeby

· KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA – kdo se ujme hlavní organizace, případní pomocníci

· KATECHEZE – jaká témata, kdy začít

 

5) Mimořádné činnosti

· KOUPĚ POZEMKU – koupit či ne, jaký pozemek

 

6) Další návrhy a upozornění

· Setkání akolytů

· Alfa kurzy

· Opětovné pozvání farníků na kávu po nedělní mši

· Opravy lavic v kostele – instalace sítí k topení, aby dolů nepropadávaly věci; termín: pátky během výuky náboženství, vítán každý muž s akušroubovákem

zápis z PR ze dne 8.10.2017

Zápis z pastorační rady  -  08.10.2017

Přítomni: Vl. Müller, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová, J.Rezek, P.Albrecht

1.Výlet do Kralovic a Mariánské Týnice se koná 28.10.2017. Autobus je objednán, účastnický poplatek 100,- Kč dospělý a 50,- Kč dítě do 15ti let. Prohlídka kostela zajištěna místním farářem, oběd předběžně dojednán v restauraci hotelu Prusík, organizace celého výletu Mirka Doubková. 

2.Volby do nové pastorační rady se konají 15.10.2017, navrženo 12 kandidátů, hlasovací lístky budou předány u vchodu do kostela před začátkem mše, zajistí David Pospíšil. Farníci mohou vybrat 4 kandidáty, další dva bude nominovat p. farář osobně a sedmým členem PR je on sám. Po skončení mše sčítací komise ve složení Pospíšil, Volfová, Kočí sečte hlasy. Další neděli budou vyhlášeny výsledky. Všichni kandidáti by se v neděli měli představit osobně. Ekonomická rada zůstává ve složení M.Rezková, Vl. Kočí, V. Záhořík + nově L. Kurzawová.

3.2.11.2017 po mši sv. bude dušičková meditační půlhodinka se Scholou a se zpěvy z Taize. Začátek v 18.45, délka cca 30 minut.

4.Mše pro děti se konají 12.11. a 10.12.2017. Odpolední Mikulášská bude 3.12.2017.

5.10. – 11.11.2017 proběhne u Pospíšilů víkend s dětmi. Detaily budou ještě upřesněny.

6.3.2.2018 se bude konat opět masopustní veselí v Rosnici, za účasti pana biskupa. 

7.Další PR bude již s novými členy – datum bude upřesněno.

 

Zapsala:  B.Volfová, 08.10.2017                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.